close

NICC Membership

NICC is a non-profit artists initiative run by and for artists, it is founded by professional visual artists in order to advocate their rights. Our aim is to set up a qualitative social framework within which the autonomous artistic practice can develop professionally.

NICC functions as a mediator between the artists and the government, art organizations, and other actors in the cultural field. In addition to a program of social actions, reflection, and research, the NICC presents an artistic program of lectures, exhibitions, symposiums, and presentations on contemporary professional practice.

By becoming a member you help give a voice to artists.

Membership is free for the first year, In the second year, you will be asked for a donation. You can always support us, BE79 7350 4576 9133. If you make a donation please mention 'membership 2022'. Thank you!

By subscribing as a NICC member you will be kept informed monthly on all our activities, our events, and projects. Each joining member can apply to the board to become a member of the general meeting.

Fill in the form below to become a member.

Become a NICC member.

First name

Last name

Address

Email

Subscribe to the newsletter.

Spam protection

Type the text above in the box below:

close

Subscribe to our mailing list

Stay up to date with the NICC newsletter.

As Close As That

As Close As That, Nick Lodgers invites Luk Lambrecht & Lieze Eneman

As Close As That                                                                                                                             

NICC & Nick Lodgers invite

Luk Lambrecht & Lieze Eneman invite

Lazara Rosell Albear, Roberta Gigante, Hans Haacke, Jacqueline Mesmaeker, Elisabeth Ida Mulyani, Beat Streuli, Albert Oehlen

07/01/2021 - 07/02/2021

As Close As That, NICC invites Luk Lambrecht & Lieze Eneman’ at the inbox (5th floor) and Nick Lodgers space (6th floor) of the M HKA is opening Thursday 07.01 (from 11h - 18h)!

Of course there will be no official opening, but the exhibition will be opened during the opening hours of the M HKA (Tuesday - Sunday, from 11h - 18h)
Mail your full name to info@nicc.be, we will put you on the guest list. You still need to book a timeslot: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-museumticket-121005754469

*for English see below*

NICC heeft, in reactie op de gekende situatie in verband met Luk Lambrecht in het najaar, Luk en Lieze Eneman uitgenodigd voor een visuele reactie.


Het omgaan met kunst is vergelijkbaar met een cyclus in de natuur. Kunst beweegt zichzelf en iedereen die op zoek is naar beelden die helpen het onzekere te bekampen. Kunst kan een toevlucht zijn om het ontvluchten van de realiteit in perspectief te houden. Oog in oog te komen met schoonheid, die gestoeld is op een intense omgang met het leven en het samenleven binnen de context van wat de kunst is, genereert een mentaal plus-coëfficiënt dat niet te meten valt.

De kunst valt vandaag uiteen in vele partikels die naast elkaar zweven en een 'cloud' vormen van een onmetelijke diversiteit. Het valt op dat de kunst zichzelf snel verteert: gevierde oeuvres worden snel ingewisseld voor andere en dat van oudere kunstenaars geraakt niet zelden onder de patine van de tijd, omdat oudere kunstenaars niet altijd meer 'bruik- en inzetbaar' worden geacht voor de kunstmarkt.

Met de bescheiden tentoonstelling “As Close As That” wensen wij in drie kamers van het upper Muhka, Inbox en Nick Lodgers, een presentatie te brengen die zowel close, intiem als wereldgericht is.

De restricties op het gebruik van de publieke ruimte als vorm van fysieke distancing zijn op korte tijd key geworden in de bescherming van de volksgezondheid. Wat de impact van deze pandemie zal zijn op de perceptie en het gebruik van de publieke ruimte is niet te overzien. Zal het tendensen van privatisering versnellen en wordt de publieke ruimte als gevolg daarvan alsmaar minder res publica? Betekent de globale gezondheidscrisis een nog massalere toevlucht tot de digitale ruimte en wat zijn de maatschappelijke gevolgen hiervan – van een groeiend individualisme tot het verbrokkelen van vrijheid en democratie? Of legt deze nooit eerder geziene crisis net de onhoudbaarheid bloot van het zelfzuchtig individualisme dat symptomatisch is voor onze neoliberale, hyper-individualistische consumptiemaatschappij?

Tegen de achtergrond van deze actuele vragen cirkelt deze tentoonstelling rond het ervaren van ons persoonlijke leven versus diverse samen-leven.

NICC, in response to the well-known situation concerning Luk Lambrecht, invited Luk and Lieze Eneman for a visual response.

Dealing with art is comparable to a cycle in nature. Art moves itself and everyone who is looking for images that help to fight the insecurity. Art can be a refuge to keep the escape from reality in perspective. To come face to face with beauty, which is based on an intense relationship with life and living together within the context of what art is, generates a mental plus coefficient that cannot be measured.

Today, art breaks down into many particles that float side by side and form a 'cloud' of immeasurable diversity. It is striking that art digests itself quickly: celebrated oeuvres are quickly exchanged for others and that of older artists often falls under the patina of time, because older artists are not always considered 'usable and employable' for the art market.

With this modest exhibition "As Close As That", we wish to present a presentation in three rooms of the upper Muhka, Inbox and Nick Lodgers, which is both intimate and world-oriented.

Restrictions on the use of public space as a form of physical distancing have rapidly become key to the protection of public health. The impact of this pandemic on the perception and use of public space is incalculable. Will the tendencies towards privatization accelerate and, as a result, will the public sphere become less and less res publica? Does the global health crisis mean an even more massive recourse to digital space and what are its social consequences - from growing individualism to the fragmentation of freedom and democracy? Or does this unprecedented crisis just reveal the unsustainability of the selfish individualism that is symptomatic of our neo-liberal, hyper-individualist consumer society?

Against the background of these topical questions, this exhibition circles around the experience of our personal life versus various co-existence.